Türkçe | English
 


Martı GYO Hakkında |
Organizasyon Şeması
Bölüm Gezgini :


Yönetim Kurulunun 07.09.2006 tarih ve 378 sayılı kararı ile “Yönetim Sistem Kılavuzu”, 11.10.2006 tarih ve 382 sayılı kararı ile “ Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve “Etik Kurallar ve Meslek İlkeleri” kabul edilmiş ve Genel Müdürlükçe ilgili Kılavuzların Şirketin tüm kademelerine dağıtılması ve uygulanması sağlanmıştır. 02.11.2006 tarih ve 387 sayılı kararla aynı zamanda Martı GYO Yatırım Politikası’na ve Kamu Bilgilendirme Politikası’na ilişkin metinlerde kabul edilmiş ve bu metinlerde Genel Müdürlükçe Şirketin ilgili kademelerine dağıtılmış, uyum ve uygulanması sağlanmıştır.
Ayrıca Şirket yönetim sistemini, yapılandırma usullerini ve yönetim organlarını tanımlamak amaç ve kapsamıyla 02.11.2006 tarih ve 387 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul olunan Martı GYO Organizasyon Yapısına ilişkin metin ve Martı Yönetim Sistemi Klavuzu’nda belirtilen politika ve ilkelere uygun olarak Genel Müdür’e bağlı olmak üzere aşağıda organizasyon şemasında görülen birimlerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.

 

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

A) Amaç ve Kapsam:
MARTI ORGANİZASYON YAPISI belgesi ve MARTI YÖNETİM SİSTEMİ KILAVUZU’nda belirtilen politika ve ilkelere uygun olarak Şirket yönetim sistemini yapılandırma usullerini ve yönetim organlarını tanımlamaktadır.

B) Şirketin organizasyon yapısını oluşturan birimleri şunlardır :
1 Yönetim Kurulu,
2 Genel Müdür,
3 Yönetim Merkezi Birimleri;
  - Hukuk ve Kurumsal İletişim Yönetimi,
  - Finans ve Muhasebe Yönetimi,
  - İş Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi,
  - Fiziksel Planlama ve Proje Yönetimi.

C) Şirket’in en üst karar, yönetim ve temsil organı Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu’nun en etkin seviyede Şirket işleriyle ilgilenmesi, Şirket’in çalışmalarını ve performansını sürekli gözetim altında tutması ve değerlendirmesi asıldır.

D) Şirket’in yönlendirme, yürütme, uygulama ve koordinasyon amiri Genel Müdür’dür.

E) Şirket’in ana karar ve yönetim işlevleri, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun kararları ile direktifleri doğrultusunda Genel Müdür tarafından yerine getirilir.

F) Genel Müdür'ün en yakın çalışma ekibi Yönetim Merkezi Birim Müdürleri’dir.

G) Stratejik Karar Alma ve Yönlendirme ile Yürütme ve Uygulama süreçlerinde bütünlüğü korumak, etkinliği sürekli dinamik tutmak ve hızlı iş akımı yaratmak amacıyla, Yönetim Merkezi işlev alanları ana faaliyetlerin yönetimi itibariyle gruplandırılmıştır.

H) Yönetim Merkezi Birimleri içinde alt çalışma gruplarının oluşturulması, görev dağılımının yapılması ve işlerin organize edilmesi yetkisi Genel Müdür'e aittir. Genel Müdür, bu yetkisini birim müdürüne devredebilir.

İ) Yönetim Merkezi Birimleri görev alanlarının ve yetkilerinin ayrı ayrı belirtilmiş olması, ortak konularda veya birbirini yakından ilgilendiren ya da tamamlayan işlerde yetki ve sorumluluk paylaşımını ortadan kaldırmaz.

J) Yöneticiler ve yönetim birimleri, birbirleriyle sürekli ilişki, koordinasyon ve işbirliği içinde hareket ederek bilgi akımının düzenli, güvenilir, hızlı ve etkin olmasını sağlarlar.

K) Ortak konularda takım ya da Stratejik İş Birimi kurmak suretiyle çalışmaların yürütülmesine ve tamamlanmasına dikkat edilir.


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul |  Tel : +90 212 334 88 50  |  Fax : +90 212 334 88 52
Copyright Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024
hair cream for dry hair minky yaki hair weave review human hair wigs uk indian human hair hair braids styles 2018 hair wigs uk pay monthly hair extensions uk tape hair extensions 22 inch human lace wigs buy hair wholesale hair extensions clip hair foxy hair kingston park permanent hair straightening at home human hair